خدمات حمل و نقل بین الملل، ترخیص و تامین کالا از سراسر جهان تخصص ماست


لیست خدمات تماس با سلرکس

چرا شرکت کوریر سرویس بین المللی سلرکس را انتخاب کنیم؟

 

ثبت سفارش، حمل و ترخیص کالا -

 خدمات حمل door to door -

حمل و ترخیص کالا در حوزه های پزشـــــکی،  دندانپزشــــــکی، دارویی، زیبایی، نفت، گاز، پتروشــــــیمی، فولاد و ســـــــاختمان از سراسر جهان به دبی و سپس ترانزیت و ری اکسپورت به ایران

منبع یابی و سورسینگ -

خدمات فورواردری -

 انجام حوالجات ارزی -

 کمک به بازرگانان و حل مشکلات و مسائل مربوط به تحریم

بازرسی و تایید اصالت کالا در مبدا -

DOOR_TO_DOOR
30
CELERX
1390
OFAC
400