فرآیند ارسال و تحویل محمولات از فرستنده در مبدا ، به دریافت کننده در مقصد ، از خدمات این سیوه محسوب می شود که شرکت حمل و نقل بین المللی سلرکس در بهترین و کمترین زمان ممکن آن را به انجام می رساند.
که این فرآیند جابجایی با توجه به حجم و مقصد مورد نظر متفاوت می باشد :
بستن قرار داد
تحویل گرفتن از فرستنده در مبدا
تطبیق اسناد و مدارک
بسته بندی و ارسال
هماهنگی حهت خروج و ورود بار از مبدا به مقصد
ترخیص بار از گمرک کشور مبدا
انتخاب بعترین راه انتقال ( هوایی یا دریایی)
ترخیص بار از گمرک کشور مقصد
تحویل به دریافت کننده در مقصد